Máy sấy chân không

mỗi trang
Tủ sấy chân không XFL020

Tủ sấy chân không XFL020

Tủ sấy chân không France Etuves XFL020 với thể tích 20 lít, sử dụng trong phòng thí nghiệm thực phẩm, dược phẩm... Từ khóa: máy sây chân không, laboratory Vacuum Oven.
Tủ sấy chân không XFL050

Tủ sấy chân không XFL050

Tủ sấy chân không France Etuves XFL050 với thể tích 51 lít, sử dụng trong phòng thí nghiệm thực phẩm, dược phẩm... Từ khóa: máy sây chân không, laboratory Vacuum Oven.
Tủ sấy chân không XFL120

Tủ sấy chân không XFL120

Tủ sấy chân không France Etuves XFL120 với thể tích 110 lít, sử dụng trong phòng thí nghiệm thực phẩm, dược phẩm... Từ khóa: máy sây chân không, laboratory Vacuum Oven.
Tủ sấy chân không XFL240

Tủ sấy chân không XFL240

Tủ sấy chân không France Etuves XFL240 với thể tích 220 lít, sử dụng sấy chân không thực phẩm, dược phẩm... Từ khóa: máy sây chân không, laboratory Vacuum Oven.
Tủ sấy chân không XFM020

Tủ sấy chân không XFM020

Tủ sấy chân không France Etuves XFM020 với thể tích 20 lít, hiển thị bằng màn hình cản ứng màu 5.7", độ chân không cuối 0.01mbar. sử dụng trong phòng thí nghiệm thực phẩm, dược phẩm... đặc biệt là có thể đạt độ chân khôgn 1mbar để ứng dụng trong dược phẩm. Từ khóa: máy sây chân không, laboratory Vacuum Oven.
Tủ sấy chân không XFM050

Tủ sấy chân không XFM050

Tủ sấy chân không France Etuves XFM050 với thể tích 51 lít, hiển thị bằng màn hình cản ứng màu 5.7", độ chân không cuối 0.01mbar. sử dụng trong phòng thí nghiệm thực phẩm, dược phẩm... đặc biệt là có thể đạt độ chân khôgn 1mbar để ứng dụng trong dược phẩm. Từ khóa: máy sây chân không, laboratory Vacuum Oven.
Tủ sấy chân không XFM120

Tủ sấy chân không XFM120

Tủ sấy chân không France Etuves XFM120 với thể tích 110 lít, hiển thị bằng màn hình cản ứng màu 5.7", độ chân không cuối 0.01mbar. sử dụng trong phòng thí nghiệm thực phẩm, dược phẩm... đặc biệt là có thể đạt độ chân khôgn 1mbar để ứng dụng trong dược phẩm.

Top

   (0)